سرور مجازی دبی

سرور مجازی دبی پلن اول 1 موجود است
 • رم 512مگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 20GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)
 • ترافیک ۵۰۰ گیگ
سرور مجازی دبی پلن دوم

ترافیک اولیه ۵ گیگ
هر ۲۵ گیگ ترافیک اضافه ۱۲۵ تومان

 • رم 1 گیگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 30GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)
سرور مجازی دبی پلن سوم

ترافیک اولیه ۵ گیگ
هر ۲۵ گیگ ترافیک اضافه ۱۲۵ تومان

 • رم 2 گیگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 50GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)، ویندوز
سرور مجازی دبی پلن چهارم

ترافیک اولیه ۵ گیگ
هر ۲۵ گیگ ترافیک اضافه ۱۲۵ تومان

 • رم 4 گیگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 50GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)، ویندوز
سرور مجازی دبی پلن پنجم

ترافیک اولیه ۵ گیگ
هر ۲۵ گیگ ترافیک اضافه ۱۲۵ تومان

 • رم 2 گیگ
 • سی پی یو 2core
 • هارد 50GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)، ویندوز
سرور مجازی دبی پلن ششم

ترافیک اولیه ۵ گیگ
هر ۲۵ گیگ ترافیک اضافه ۱۲۵ تومان

 • رم 8 گیگ
 • سی پی یو 1core
 • هارد 50GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)، ویندوز
سرور مجازی دبی پلن هفتم

ترافیک اولیه ۵ گیگ
هر ۲۵ گیگ ترافیک اضافه ۱۲۵ تومان

 • رم 4 گیگ
 • سی پی یو 2core
 • هارد 50GB SSD
 • پورت 10-1 گیگ بر ثانیه
 • سیستم عامل لینوکس،میکروتیک، لینوکس دسکتاپ(مانند ویندوز)، ویندوز