سرور مجازی دانمارک

سرور مجازی 512 مگابایت دانمارک 0 موجود است
 • حافظه رم 512MB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 10GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 500GB
سرور 1 گیگ دانمارک
 • حافظه رم 1GB
 • پردازنده 1core
 • دیسک 30GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 1.5T
سرور 2 گیگ دانمارک 0 موجود است
 • حافظه رم 2GB
 • پردازنده 2core
 • دیسک 30GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 1.5T
سرور 3 گیگ دانمارک 0 موجود است
 • حافظه رم 3GB
 • پردازنده 3core
 • دیسک 60GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 3T
سرور 4 گیگ دانمارک 0 موجود است
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 4core
 • دیسک 80GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 4T
سرور 6 گیگ دانمارک
 • حافظه رم 4GB
 • پردازنده 4core
 • دیسک 80GB SSD
 • پورت 1 گیگ بر ثانیه
 • ترافیک 4T