سرور اختصاصی ایران PRO

PRO-1
 • CPU 2x Intel Xeon E5-2695v3
 • RAM 64GB DDR4
 • Disk SSD 2x 500GB
 • PORT 1Gbps
 • Traffic Unlimited
PRO-2
 • CPU 2xntel Xeon E5-2695v3
 • RAM 64GB DDR3
 • Disk SSD 2x 1TB
 • PORT 1Gbps
 • Traffic Unlimited
PRO-3
 • CPU 2xIntel Xeon E5-2695v3
 • RAM 128GB DDR3
 • Disk SSD 3x 1TB
 • PORT 1Gbps
 • Traffic Unlimited
PRO-4
 • CPU 2x ntel Xeon E5-2695v3
 • RAM 256GB DDR3
 • Disk SSD 4x 1TB
 • PORT 1Gbps
 • Traffic Unlimited