سرور اختصاصی ایران ADV

ADV-1
 • CPU 2x Intel Xeon E5-2696v2
 • RAM 64GB DDR3
 • Disk SSD 2x 500GB
 • PORT 1Gbps
 • Traffic Unlimited
ADV-2
 • CPU 2x Intel Xeon E5-2696v2
 • RAM 64GB DDR3
 • Disk SSD 2x 1TB
 • PORT 1Gbps
 • Traffic Unlimited
ADV-3
 • CPU 2x IntelXeon E5-2696v2
 • RAM 128GB DDR3
 • Disk SSD 3x 1TB
 • PORT 1Gbps
 • Traffic Unlimited
ADV-4
 • CPU 2x Xeon E5-2696v2
 • RAM 256GB DDR4
 • Disk SSD 4x 1TB
 • PORT 1Gbps
 • Traffic Unlimited